Seuran nimi

Lempäälän Kisa ry

TOIMINTASÄÄNNÖT

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Lempäälän Kisa ry

Yhdistyksen kotipaikka on Lempäälä.

Yhdistys on perustettu syyskuun 3. päivänä 1957 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran pääasiallinen toimintakieli on suomi, mutta seuratoimintaa pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan muillakin kielillä.

II Seuran tarkoitus

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta pääosin Lempäälän alueella siten, että mahdollisimman monet seuran jäsenet sekä kunnan asukkaat harrastaisivat kunto-, harraste- tai kilpaurheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa sekä
 • muuta samantapaista toimintaa.

2. Pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden liikuntaedellytysten luomiseen.

3. Pitämällä yllä läheisiä suhteita niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin toimijoihin Lempäälän liikunta- ja urheiluedellytysten kehittämiseksi.

4. Harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

5. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

6. Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen erilaisia tapahtumia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen liikuntapaikkoja, harjoittaen kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §

Seura on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry:n Hämeen piirin jäsen. Piirin ja seuran ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien SVUL:n jäsenliittojen jäsenenä seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry:stä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SVUL.

IV Seuran jäsenet

5 §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SVUL:n jäsenliittojen sekä SVUL:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluonteisen kannatusjäsenmaksun.

Kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §

Johtokunta voi erottaa seuran jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran ja SVUL:n tai sen jäsenliittojen ja piirin tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota erottamispäätöksestä seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen saatuaan, sen saapumispäivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, astuu erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi seurasta vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

V Jäsenmaksut

8 §

Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 30 vuotta tai
 • hän on suorittanut kertaluontoisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai
 • hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu seuran varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • seuran verkkosivuilla.

10 §

Seuran varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous, joissa käsitellään seuraavat asiat. Mikäli seuran varsinaisessa kokouksessa on käsiteltävänä normaalista kokousjärjestyksestä poikkeavia, johtokunnan esittämiä tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemia muita asioita, on niistä oltava maininta kokouskutsussa.

Kevätkokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat

3. Todetaan

a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnan- ja/tai tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat

3.Todetaan

a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

a. toimintasuunnitelma
b. talousarvio
c. sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8. Valitaan seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi seuran täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan jäsenet.Johtokuntaan tulee valita nin monta jäsentä, että johtokunta on seuraavan toimintavuoden osalta näiden sääntöjen 14 § mukainen.

9. Valitaan kaksi toiminnan- tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt

10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

11. Vahvistetaan jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus

12. Valitaan edustajat SVUL:n Hämeen piirin ja SVUL:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edeltämainittuihin kokouksíin

13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

14. Kokouksen päättäminen

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §

Seuran kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemista ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella, viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VII Seuran hallinto

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu johtokunnan puheenjohtaja ja hänen lisäkseen kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä 2-4 ovat erovuorossa vuosittain. Ennen sääntöuudistusta valitut johtokunnan jäsenet jatkavat toimintakautensa loppuun ja heidät lasketaan mukaan sääntöuudistusta seuraavan toimivuoden johtokunnan kokoonpanoon. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, tulee hänen tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus johtokunnalle. Seuran kokous valitsee eronneen jäsenen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevan toimikauden ajaksi, mikäli kokous katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan - tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan - kutsusta tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja - tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja - ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on paikalla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastata SVUL:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
 8. Pitää jäsenluetteloa.
 9. Hoitaa seuran taloutta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri tai joku johtokunnan määräämä johtokunnan jäsen, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VIII Muita määräyksiä

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja (jaostoja) ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19 §

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännössä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Nämä säännöt on tarkistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa vuonna 2018.